katjaa, teksty z maja 2013 roku

4 teksty z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest kat­jaa.

Ser­ce zat­rzy­mało się, z żalu. Stój, proszę. Pozwól mi od­dychać, pozwól mi.. Zbyt wiele rzeczy dzieje się obok mnie, ale be­ze mnie.. Zbyt szyb­ko bieg­nie czas, a ja, sta­rając się go zat­rzy­mać, upa­dam.. I dep­cze mnie, ko­pie, niszczy! Zat­rzy­maj się, błagam... 

myśl
zebrała 94 fiszki • 23 maja 2013, 20:11

Mu­sisz wal­czyć, mu­sisz wal­czyć tak długo, aż zab­raknie Ci sił. Tak długo, aż będziesz pew­ny, że dałeś z siebie wszys­tko.. A gdy upad­niesz, nie mar­tw się.. Będziemy obok, będziemy przy To­bie. to MY Cię po­niesiemy.. Będziemy Cię nieść na­wet wte­dy,gdy się pod­dasz, gdy zwątpisz, że co­kol­wiek ma sens, że cier­pienie ma sens. Wes­przyj się i odet­chnij, nie poz­wo­limy Ci przegrać.. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 18 maja 2013, 13:01

Miał smut­ne oczy, pa­miętam. Pat­rzył na mnie, a ja nie wie­działam, co mogę dla niego zro­bić. Uśmie­chał się, ale oczy.. ich nie jes­teś w sta­nie oszu­kać tak łat­wo, jak mi­lion osób, które za­dowa­lają się pus­tym uśmie­chem. Uśmiech cza­sem kłamie, wiesz? I jest naj­lep­szą przyk­rywką dla ludzkich uczuć. Raz, dwa, trzy.. od­dychaj. Tyl­ko jed­ne­go nie jes­teś w sta­nie kon­tro­lować. Śmiało, spójrz na mnie.. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 8 maja 2013, 23:03

Chy­ba nie pot­ra­fię zro­zumieć jed­nej rzeczy, to chy­ba jest zbyt sil­ne i mnie prze­ras­ta. Mogę krzyczeć, że bo­li, ale po co.. prze­cież i tak nikt nie usłyszy błaga­nia o po­mocną dłoń. Wyciągam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 90 fiszek • 1 maja 2013, 19:04

katjaa

wiesz, szczęście bywa każdemu pisane..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

katjaa

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 lutego 2016, 23:36Homo viator sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:34Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:29katjaa sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:17Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:04katjaa sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:54Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:53Cris sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:43katjaa do­dał no­wy tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

23 stycznia 2016, 13:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Często wychodzę gdzieś w [...]

22 stycznia 2016, 23:17PrestonX sko­men­to­wał tek­st Często wychodzę gdzieś w [...]