katjaa

150 tekstów – auto­rem jest kat­jaa.

Za­bierasz mi naj­bliższych. Nie na godzinę, nie na miesiąc. Na­wet nie na rok. Zni­kają, a ja bez­radnie rozkładam ręce, próbuję krzyczeć ale.. Czy Ty mnie jeszcze słyszysz? Łzy dławią na­wet mój szept. Nie za­bieraj mi ich, Boże... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 lutego 2016, 22:43

Często wychodzę gdzieś w pośpie­chu, krzyknę pos­po­lite 'cześć'. świat pędzi, nie zat­rzy­ma się. Wychodzę pokłóco­na z oj­cem, matką, przy­jacielem. Wychodzę ale czy wrócę? Czy ludzie pot­ra­fią przeczuc swoją śmierć? Ja­kiś znak? Im­puls? Jej do­tyk, od­dech? Po­wiedz mi.. Widziałam ją, widziałam tę ko­bietę, uśmie­chała się, przep­ro­siła i wyszła.. Czy ta­kie pożeg­na­nie może przekłuć ser­ce? Dziś za­palam świe­czkę, minęło ty­le długich.... dni.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 stycznia 2016, 23:04

Im moc­niej kocham ludzi, tym szyb­ciej od­chodzą. Gdy­bym tyl­ko wie­działa dlacze­go.. czy miłość może prze­rażać? Czyż nie gor­sza jest sa­mot­ność? Zim­ne no­ce, pus­te dłonie, pęknięte ser­ca.. Śniąc, umieram. Umieram, widząc Cię, choć sen to je­dyna szan­sa, by... ach, tak bar­dzo bo­li. Ten strach przed przy­wyk­nięciem do sa­mot­no­ci, nie pozwólcie mi.. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 7 czerwca 2014, 20:27

Chy­ba już nig­dy nie zro­zumiem jak człowiek może stać się tak ob­cy z dnia na dzień. Nie zdążyłam, Ci po­wie­dzieć 'kocham'.. ale Ty wszys­tko wiesz. Ty wiesz, że... Za­mykasz mi us­ta, kradniesz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 26 fiszek • 5 czerwca 2014, 19:45

Nie wiesz i nig­dy się nie do­wiesz, jak trud­no jest wal­czyć o od­dech każde­go dnia. Zat­ru­ta ludzkość, widzisz? Za­mykasz oczy, świat bo­li Cię tak bar­dzo jak mnie.. Czuję to.. Ilu ludzi mu­sisz jeszcze zra­nić, żeby się zat­rzy­mać? Są dni, kiedy wiara w ludzkość uderza o bruk.. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 25 lipca 2013, 22:11

Życzę Ci, byś nig­dy nie za­wiódł się na człowieku, mi­mo że jes­teś moim wro­giem, a może wca­le Cię nie znam.. Życzę Ci, byś nie zaz­nał te­go uczu­cia. To po­wol­ne umiera­nie, zat­ru­wanie się lepką tru­cizną os­trych słów. I choć wiesz, że za­bijają to wtłaczasz je do ser­ca bez końca, bez końca, bez końca... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 22 czerwca 2013, 14:30

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 8 czerwca 2013, 22:41

Ser­ce zat­rzy­mało się, z żalu. Stój, proszę. Pozwól mi od­dychać, pozwól mi.. Zbyt wiele rzeczy dzieje się obok mnie, ale be­ze mnie.. Zbyt szyb­ko bieg­nie czas, a ja, sta­rając się go zat­rzy­mać, upa­dam.. I dep­cze mnie, ko­pie, niszczy! Zat­rzy­maj się, błagam... 

myśl
zebrała 94 fiszki • 23 maja 2013, 20:11

Mu­sisz wal­czyć, mu­sisz wal­czyć tak długo, aż zab­raknie Ci sił. Tak długo, aż będziesz pew­ny, że dałeś z siebie wszys­tko.. A gdy upad­niesz, nie mar­tw się.. Będziemy obok, będziemy przy To­bie. to MY Cię po­niesiemy.. Będziemy Cię nieść na­wet wte­dy,gdy się pod­dasz, gdy zwątpisz, że co­kol­wiek ma sens, że cier­pienie ma sens. Wes­przyj się i odet­chnij, nie poz­wo­limy Ci przegrać.. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 18 maja 2013, 13:01

Miał smut­ne oczy, pa­miętam. Pat­rzył na mnie, a ja nie wie­działam, co mogę dla niego zro­bić. Uśmie­chał się, ale oczy.. ich nie jes­teś w sta­nie oszu­kać tak łat­wo, jak mi­lion osób, które za­dowa­lają się pus­tym uśmie­chem. Uśmiech cza­sem kłamie, wiesz? I jest naj­lep­szą przyk­rywką dla ludzkich uczuć. Raz, dwa, trzy.. od­dychaj. Tyl­ko jed­ne­go nie jes­teś w sta­nie kon­tro­lować. Śmiało, spójrz na mnie.. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 8 maja 2013, 23:03

katjaa

wiesz, szczęście bywa każdemu pisane..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

katjaa

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 lutego 2016, 23:36Homo viator sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:34Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:29katjaa sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:17Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:04katjaa sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:54Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:53Cris sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:43katjaa do­dał no­wy tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

23 stycznia 2016, 13:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Często wychodzę gdzieś w [...]

22 stycznia 2016, 23:17PrestonX sko­men­to­wał tek­st Często wychodzę gdzieś w [...]