katjaa, teksty ze stycznia 2013 roku

4 teksty ze stycznia 2013 ro­ku – auto­rem jest kat­jaa.

Cza­sem uświada­miamy so­bie, że wal­czy­liśmy o coś, co nie było war­te naszych sta­rań.. Wte­dy trze­ba poz­wo­lić te­mu odejść.. Trze­ba umieć poz­wo­lić odejść.. Nie żałuj, mogłeś nig­dy nie mieć tych wspom­nień.. Nie żałuj, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 71 fiszek • 23 stycznia 2013, 11:02

Cza­sem zbyt duża wrażli­wość spra­wia, że czu­jemy się bar­dziej sa­mot­ni.. Sa­mot­ni pośród innych.. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 12 stycznia 2013, 11:12

Przyz­wycza­jenie do sa­mot­ności by­wa z re­guły niebez­pie­czne.. Zresztą jak każde przyz­wycza­jenie.. Ach, gdy­by jej zim­ny od­dech mógł musnąć Twą szyję, wie­działbyś, że tak trud­no jest być.. Cza­sem zos­ta­jesz z niczym, bo wszys­tko od­dałeś tym, których kochasz... Pa­miętaj, przy­jaciele nig­dy nie od­chodzą.. A Ty? Czułeś kiedyś ból tak wiel­ki, że za­bierał Ci od­dech i zat­rzy­mywał ser­ce? Bez­radność nas przygnębia, wiem.. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 4 stycznia 2013, 22:41

Z per­spek­ty­wy cza­su człowiek jest w sta­nie zauważyć to, cze­go wcześniej nie pot­ra­fił dos­trzec.. I cza­sem się zdzi­wi, cza­sem zat­rzy­ma na mo­ment i wyk­rzyczy ten ból.. Może na­wet zapłacze nad tym, kim kiedyś był.. Każdy pot­rze­buje obok siebie człowieka, który po­da dłoń, który użyczy swe­go ra­mienia by wchłonąć łzy, uk­ry­wane ja­ko myl­na oz­na­ka słabości.. Żyj dla ludzi, żyj dla mnie.. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 3 stycznia 2013, 19:58

katjaa

wiesz, szczęście bywa każdemu pisane..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

katjaa

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 lutego 2016, 23:36Homo viator sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:34Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:29katjaa sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:17Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:04katjaa sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:54Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:53Cris sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:43katjaa do­dał no­wy tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

23 stycznia 2016, 13:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Często wychodzę gdzieś w [...]

22 stycznia 2016, 23:17PrestonX sko­men­to­wał tek­st Często wychodzę gdzieś w [...]